kk@thermocell.dk +45 96 69 50 60    SE 

Sälj- och leveransvillkor

Sälj- och leveransvillkor för

Thermocell Sales Aps

Thermocell Sales Aps - lager Västerås -Sverige

  • 1. Priser och leverans

Thermocell förbehåller sig rätten till prisändringar vid valfri tidpunkt. Leveranspriserna fastställs av Thermocell och regleras efter danskt prisindex. Thermocell kan inte hållas ansvariga för leveransstörningar/-fel, men man eftersträvar en så stabil leveransprocess som vanligt.

För alla leveranser gäller fritt fabrik.

  • 2. Betalning

Betalning ska erläggas senast det datum som anges som sista betalningsdag på fakturan. Thermocell har rätt att beräkna ränta och påminnelseavgifter för förfallna betalningar med den räntesats som framgår av fakturan, tills det utestående beloppet är betalt. 
Köparens inbetalningar avskrivs först på tillskriven förfallen ränta och omkostnader och därefter på skulden. 
Köparen har inte rätt att moträkna eventuella motkrav på Thermocell, som inte är skriftligt godkända av Thermocell och har inte rätt att hålla tillbaka någon del av köpsumman på grund av motfordringar av något slag. 
Om leveransen uppskjuts av någon anledning som köparen ansvarar för, är köparen förpliktigad att betala Thermocell som om leveransen hade skett inom avtalad tid. Thermocell kan vid skriftligt meddelande avvika från detta.

  • 3. Ägandeförhållanden

Thermocell förbehåller sig äganderätten för levererade varor tills hela köpsumman, inkl. eventuella räntor och leveranskostnader har erlagts till:

I danska kr.

Frøslev Mollerup Sparekasse  Reg. Nr.:9133 Kontonummer.: 1534296 

Swift.: FRMODK21

IBAN DK5091330001534296

I svenska kr.

Frøslev Mollerup Sparekasse  Reg. Nr.:9133 Kontonummer.: 1534296 

Swift.: FRMODK21

IBAN DK5091330001534296

  • 4. Ansvarsbegränsning och reservationer

I den utsträckning som Thermocell är ansvarig inför köparen, är Thermocells ansvar begränsat till de direkta förlusterna för produktköp, vilket således inte omfattar indirekta förluster som förlorad arbetsinkomst, transportkostnader, verksamhetsförluster osv. Thermocell åtar sig inget ansvar till följd av köparens skyldigheter gentemot en utomstående part. I anslutning till upphävande av ett köp kan köparen inte kräva ett högre pris än gällande dagspris vid tidpunkten för upphävandet.


  • 5. Reklamation

Reklamationer angående fel och brister ska meddelas Thermocell snarast möjligt efter mottagande av varorna och senast 4 dagar efter leveransdatum. Köparen är skyldig att inspektera varorna omedelbart efter mottagandet. Reklamationer angående fel och brister som köparen borde ha upptäckt vid en sedvanlig inspektion av varor ska alltid anmälas inom 4 dagar efter mottagandet. Köparen kan inte åberopa någon ytterligare produktgaranti från Thermocell. Thermocell avsäger sig allt ansvar för följdskador som drabbar köparen/tredje person vid eventuella fel vid utförandet av köparens arbete.

  • 6. Returrätt

Returrätten hos Thermocell är 14 dagar från mottagandet och vi återbetalar endast 90 % av det fullständiga beloppet, om varan är i originalförpackningen. (Kreditering av varor sker endast efter avtal med Thermocell.)
Frakt och eventuella hanteringsavgifter krediteras inte. 
Om varan inte är intakt, kan vi inte åta oss att kreditera varan. Returvaror ska alltid vara Thermocell till handa senast 5 dagar efter upprättande av returnummer.

  • 7. Garanti och skuldräntesats

Thermocell har tecknat en produktansvarsförsäkring.

Om inget annat är skriftligt avtalat, gäller de räntesatser och garantier som anges på fakturan.

Denne hjemmeside anvender cookies til at sikre, at du får den bedste oplevelse på siden. Læs mere her

Ok