KOLDIOXIDUTSLÄPP


Det finns två sätt att minska koldioxidnivån i atmosfären; genom att minska mängden utsläpp och genom att eliminera och lagra koldioxid – det vill säga genom att minska antalet ”kolkällor” och öka antalet ”kolsänkor”.

Trä har den unika förmågan att åstadkomma båda två.

Energin som förbrukas vid tillverkning av byggmaterialen till ett hus uppgår normalt till 22% av den sammanlagda energi som förbrukas under husets hela livslängd. Det finns därför anledning att lägga vikt vid såväl materialval som byggnadens energieffektivitet.

Inga andra traditionella byggmaterial kräver så lite energi vid framställningen som trä. Tack vare fotosyntesen kan träd absorbera koldioxid i luften och tillsammans med vatten från jorden bygga upp det organiska materialet trä.

Under fotosyntesen bildas även syre. Allt syre som vi andas och som är en förutsättning för allt djurliv kommer från fotosyntesen i växter och träd.

Från varje koldioxidmolekyl skapar fotosyntesen två nödvändiga beståndsdelar för liv: en kolatom, som utgör grunden för all levande materia, och en syremolekyl, som är en förutsättning för alla levande djur.

Framställning och bearbetning av trä sker synnerligen energieffektivt och träprodukter resulterar i en mycket låg andel koldioxid i atmosfären. Trä kan dessutom ofta ersätta andra material, som stål, aluminium, betong och plast, vilka kräver stora mängder energi vid tillverkningen.

I de flesta fall krävs det mindre energi för att bearbeta och transportera trä än vad som lagras genom fotosyntes i träet.

Varje kubikmeter trä som ersätter andra byggmaterial minskar koldioxidutsläppen i atmosfären med i genomsnitt 1,1 ton. Lägg därtill de 0,9 ton koldioxid som lagras i träet, så sparar varje kubikmeter trä sammanlagt 2 ton koldioxid.

Vid tillverkning av ex. stenull så är koldioxidutsläppen hela 1200 gram/kg stenull. Det är 50ggr mer växthusgaser än framställningen av t.ex. Linullsskivor.Vill du minska eller öka koldioxidutsläppen?

Gör ditt val till ett hållbarare samhälle.

Stöd förändringar som minskar resursanvändningen.