BYGGVARUDEKLARATION FEELINGWOOD TRÄFIBERISOLERING
Som underlag till deklarationen har CE-Märkning samt producentens uppgifter använts.


INNEHÅLLSDEKLARATION
Användningsområde: Produkten är i huvudsak avsedd för värme- och ljudisolering. FeelingWood är en organisk isolering i form av isolerskivor av hög densitet. Tjocklek: 45mm, 70mm, 95mm
BSAB-kod: IB-Termisk isolering mm i hus.
Pappersmassa (CTMP) 87%
Ammoniumpolyfosfat 5%
Bindemedel (Fiber PE/PPE) 8%

RÅVAROR
Pappersmassa (CTMP), samma råvara som används till blöjor och bindor. Massan produceras av SCA i Sundsvall. CTMP massan består av gran och tall från den Svenska skogen. Pappersmassan uppfyller kraven i FDA 21, CFR Part 176.170. Pappersmassan innehåller inga spår av dioxin. Ammoniumpolyfosfat tillsätts som brandskyddsmedel. Anses helt miljöofarlig och är vanligt förekommande i jordbruket. Fibrer PE/PPE tillsätts som bindemedel. Produkten klassas som helt ofarlig och är utvecklad för att ersätta kemikaliska bindemedel.

PRODUKTION
Energislag vid framställning:
El (Fossil vid transport och skogsbruk).
Energiåtgång produktion:
Som ThermoCell Träfiberisolering.
Utsläpp till vatten: Inga utsläpp
Utsläpp till luften: Inga utsläpp
Inverkan på mark: Ingen inverkan
Danish Wood Insulation A/S Danmark tillverkar FeelingWood Träfiberisolering. I tillverknings-processen bearbetas CTMP massan och brandskyddsmedel och bindemedel tillsätts. Importör till Sverige: FeelingWood Sverige AB, Metallverksgatan 9, 721 30 Västerås

DISTRIBUTION
Isoleringen transporteras till byggarbetsplatser och återförsäljares lager i lastbil. Isoleringen förpackas i polyeten-säckar. Som lastbärare används träpallar (EU-pall). 12kg/säck, 8 säckar/pall.

BYGGSKEDET
Isoleringen installeras i vägg, golv och på vind. Hanteringen av isoleringsmaterialet, lassning, lossning och lagring hanteras av installatören. Spill kan användas som lösfyllnadsisolering tillsammans med ThermoCell. Förpackningarna (polyeten-säck) omhändertages av installatören och lämnas till plaståtervinning. Produkten skall lagras, hanteras och monteras helt skyddad från väta.

Installationen skall utföras i enlighet med FeelingWoods installationsanvisningar.

BRUKSSKEDET
FeelingWood Träfiberisolering ger en radikal minskning av byggnaders och installationers energiförbrukning och bidrar därmed till att minska utsläpp. Väl installerad kräver inte produkten något underhåll. Många års erfarenheter av trä som isoleringsmaterial visar att träfibermaterialets motståndskraft mot biologisk nedbrytning är densamma som hos konstruktionsträ. Materialet har en livslängd motsvarande byggnadens.

RIVNING
Isoleringen tas ut ur konstruktionen eller installationen och kan med fördel återanvändas.

RESTPRODUKTER
Isoleringen skall i första hand återanvändas som isoleringsmaterial. Materialet kan deponeras fritt eller användas till bioenergi. Brännbar till förkolning.

INNEMILJÖ
Vid brand avges i huvudsak CO² och H2O. Fuktreglerande vilket bidrar till ett sundare inomhusklimat med en optimal relativ luftfuktighet (Rh) = 50% Rh. Produkten avger inga emissioner. Inga allergiframkallande ämnen.

BRAND
Brandklass E (EN 13501-1). Icke brännbar cellulosaisolering. Innehåller 5% ammoniumpolysosfat som brandskydd, vilket tar bort syret vid upphettning.

KOMPLETTERANDE INFORMATION
Klassificering: WF-EN 13171-T2-AF5 Euroclass E
Tyskland B2 DIN 4102
DIBT godkännande:
Z-23.15-1656
Densitet: 35-45 kg/m³
Produkten kan appliceras i vägg, golv och tak. Isoleringsskivorna är anpassade för cc 600mm men kan även beställas för att passa andra regelavstånd. Värmekonduktivitet:
Lambdavärde 0,038 W/mK
K-värde 0,036 W/mK
Värmekapacitivitet:
c = 1944 J/kg/K
Luftgenomsläpplighet EN 29053:
18 kPa s/m²
Isoleringsprodukten är gjord av rent trä från den Svenska skogen och innehåller inga miljöfarliga ämnen eller tillsatser.