BBR:s NYA ENERGIKRAV


De nya byggreglerna och lagen om energideklaration innebär att energibehovet i nya byggnader måste hanteras noggrannare än tidigare och dessutom verifieras genom mätning två år efteråt.

Boverkets Byggregler, BBR gäller för nyproducerade byggnader och för tillbyggnader.

BBR ställer krav på byggnadens energianvändning, vilket innebär att arkitekter, konstruktörer och entreprenörer som kan påverka byggnadens energianvändning, måste se byggnaden om en helhet – som ett energisystem.

Intresset för lågenergihus och passivhus ökar i Sverige. Om sådana byggnder ska fungera i ett långsiktigt perspektiv måste klimatskärmen vara mycket välisolerad och lufttät. Till detta kommer korrekt dimensionerade system för ventilation, uppvärmning och värmeåtervinning. Riktigt låg energianvändning har man i passivhus, som ju saknar traditionellt uppvärmningssystem och bara har begränsad uppvärmning för de allra kallaste vinterdygnen.

Energimätning
BBR betonar att kraven ska kunna verifieras. Man framhåller att kraven på energianvändning bör verifieras dels genom beräkningar och dels genom mätningar i den färdiga byggnaden. Forskningsrapporter har visat att många byggnader, som i teoretiska beräkningar verkar klara gällande krav, i verkligheten haft energianvändning långt över det tillåtna. Det kan finnas många förklaringar till detta, t.ex. att man använt beräkningsmetoder på felaktigt sätt, underskattat köldbryggornas inverkan, haft otillräcklig lufttäthet, räknat med för låg inomhustemperatur under uppvärmningssäsongen eller på annat sätt missbedömt brukarnas vanor.
-Ur sabo.se/aktuellt/nyheter 2010-05-07

Ta ansvar för de hus som levereras
Flera av SABOs medlemsföretag bygger energisnåla hus. Vi har därför försökt få till stånd ett avtal med Sveriges Byggindustrier som ger fastighetsägare full ersättning om beställda hus inte har den energiprestanda som beställts, oavsett om det gäller extra energisnåla hus eller hus på den nivå som lagen kräver. Men det går trögt.

SABO har vid upprepade tillfällen försökt få till stånd ett speciellt avtal med Sveriges Byggindustrier som rör nyproducerade hus, som också behandlar sådana med lägre energiåtgång än vad lagen kräver. Vi kallar det Energikrav09. Där vill vi säkerställa att det hus vi beställt håller de energikrav som vi satt upp. Om inte, ska byggfirman stå för kostnaden.

För byggnader som inte uppfyller lagkraven handlar det dels om att kostnadsfritt åtgärda energianvändningen, dels betala för den energi som överstiger det beställda husets krav på förbrukning, fram till dess att byggnaden klarar avtalets krav. Energikrav09 är formulerat med tanke på en totalentreprenad, där byggfirman ansvarar för både konstruktion och uppförande. Firman är alltså fullt ansvarig för det hus som den levererar. Inget konstigt med det, så brukar det gå till i andra branscher där varor beställs, levereras och betalas.

Ge full ersättning till fastighetsägare som inte fått vad de beställt och betalat för.